plan

 1. Pierwszym etapem jest zebranie Grupy w celu jak najszybszego podjęcia procesu negocjacji lub mediacji zmierzających do pełnego zaspokojenia roszczeń Klientów.
  Na tym etapie Kancelaria zawrze Umowę z Reprezentantem Grupy oraz Umowy o Przystąpieniu do Grupy z poszczególnymi Członkami Grupy.
 2. Po zebraniu Grupy liczącej co najmniej 200 osób prawnicy Kancelarii rozpoczną proces Negocjacji z Finroyal zmierzający do pełnego zaspokojenia Roszczeń Klientów.
 3. Jeżeli negocjacje lub mediacje podjęte w imieniu Członków Grupy nie doprowadzą do zaspokojenia Roszczeń Klientów, niezbędne będzie wniesienie pozwu zbiorowego. Złożenie pozwu zbiorowego do Sądu Pierwszej Instancji poprzedzone zostanie uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości:
  • opłata tymczasowa od 100 złotych do 10.000 złotych –, która zostanie pokryta przez wszystkich Członków Grupy proporcjonalnie do przysługujących im Roszczeń albo
  • opłata stosunkowa w wysokości 2% wartości roszczenia całej Grupy która zostanie pokryta przez wszystkich Członków Grupy proporcjonalnie do przysługujących im Roszczeń.
 4. Po uiszczeniu w imieniu Grupy opłaty sądowej Kancelaria wniesie pozew zbiorowy do miejscowo właściwego Sądu Okręgowego. Na tym etapie również złożony zostanie wniosek o zabezpieczenie roszczeń Klientów w szczególności poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach Finroyal.
 5. Po wniesieniu pozwu zbiorowego Sąd wyda w pierwszej kolejności postanowienie o dopuszczalności bądź niedopuszczalności przeprowadzenia w przedmiotowej sprawie postępowania grupowego. Na tym etapie Sąd dokonuje weryfikacji, czy roszczenia Członków Grupy nadają się do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Na postanowienie o dopuszczalności lub niedopuszczalności postępowania grupowego służy zażalenie do Sądu Drugiej Instancji.
 6. Jeżeli Sąd uzna dopuszczalność prowadzenia postępowania grupowego Sąd zarządzi publikacje informacji o złożeniu Pozwu Zbiorowego w środkach masowego przekazu i wyznaczy odpowiedni termin w którym przystąpienie do Grupy będzie możliwe. Termin ten nie będzie krótszy niż jeden a nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego umieszczone zostanie w poczytnej prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 7. Sąd w ogłoszeniu o którym mowa w punkcie 6 ustali ostateczny termin składania wniosku o przystąpieniu do Grupy. Po upływie terminu określonego przez Sąd przystąpienie do Grupy nie będzie możliwe.
 8. Kolejnym etapem postępowania będzie przeprowadzenie przez Sąd postępowania dowodowego zmierzającego do wykazania roszczeń klientów oraz bezprawności działań Finroyal.
 9. Po merytorycznym rozpoznaniu sprawy Sąd wyda wyrok, który będzie skuteczny wyłącznie w stosunku do Członków Grupy.
 10. Jeżeli Finroyal lub Kancelaria będzie niezadowolona z treści wyroku, każda ze stron będzie mogła wnieść apelację od tego wyroku do miejscowo właściwego sądu apelacyjnego.
 11. Po uprawomocnieniu się wyroku w przypadku w którym Finroyal nie zaspokoi dobrowolnie roszczeń Członków Grupy niezbędne będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku spółki.