Kategoria: Finroyal

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w myśl postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz w ślad za ogłoszeniem o toczącym się postępowaniu, dzień 28 września 2014 r. stanowi ostateczny termin na przyłączanie się nowych członków grupy do pozwu zbiorowego w sprawie Finroyal. Po tym dniu nie będzie już możliwe przystąpienie do pozwu. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego z pracownikami Kancelarii. Z wyrazami szacunku, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Więcej

Szanowni Państwo, Niniejszym pragniemy poinformować, iż pozwany w sprawie Finroyal nie skorzystał z przysługującego mu środka zaskarżenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku. Tym samym powyższe postanowienie dotyczące dopuszczalności rozpoznania sprawy w trybie postępowania grupowego stało się prawomocne. Zgodnie z ustawą, po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, Sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego wraz z informacją o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym. Jest to jednocześnie ostatni…

Więcej

Szanowni Państwo, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy ma przyjemność poinformować Państwa, że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił rozpoznanie sprawy z powództwa Pana Władysława Edwarda Listkiewicza przeciwko Andrzejowi Korytkowskiemu w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne i zgodnie z ustawą przysługuje na nie zażalenie. Po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym Sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. Strona pozwana nie stawiła się na dzisiejsze posiedzenie Sądu. Z wyrazami szacunku, Kancelaria…

Więcej

Szanowni Państwo, Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie KM 548/13 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie Marcin Wielgosz zakończył postępowanie zabezpieczające, ponieważ jego cel został osiągnięty w całości. Powyższe działania są efektem złożonego przez Kancelarię wniosku o zabezpieczenie powództwa i mają na celu uniemożliwienie wyzbycia się majątku przez pozwanego, w czasie trwania procesu. Kolejnym etapem postępowania sądowego w sprawie Finroyal będzie wyznaczenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie rozprawy, na której rozstrzygnie on o dopuszczalności postępowania grupowego….

Więcej

Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy złożyła 26 listopada 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Andrzejowi Korytkowskiemu – osobie zarządzającej w Polsce spółką Finroyal, członkowi zarządu tej spółki. Pozwem grupowym objęci zostali ci z Państwa, którzy do 23 listopada 2012 roku przesłali do Kancelarii wymagane dokumenty. Kancelaria będzie monitorować całość postępowania, zaś wszelkie decyzje sądu oraz inne ważne dla Państwa informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej oraz e-mailing. Z wyrazami szacunku, Kancelaria…

Więcej

Szanowni Państwo, informujemy, iż utworzyła się Grupa poszkodowanych chcących wystąpić z pozwem przeciwko spółce Finroyal oraz przeciwko Andrzejowi Korytkowskiemu – osobie zarządzającej w Polsce spółką Finroyal. W dniu 23 listopada 2012 r. Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy w Państwa imieniu złoży w sądzie pozew zbiorowy przeciwko Andrzejowi Korytkowskiemu. Mając na względzie na bieżąco analizowane i uzyskiwane informacje dotyczące stanu prawnego oraz majątkowego spółki Finroyal w Wielkiej Brytanii, powództwo odszkodowawcze właśnie przeciwko Andrzejowi Korytkowskiemu daje szansę na odzyskanie środków zainwestowanych w spółce…

Więcej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż po analizie sytuacji prawnej i faktycznej Kancelaria postanowiła wzbogacić swoją propozycję zastępstwa procesowego dla Grupy poszkodowanych przez spółkę Finroyal. Kancelaria podjęła decyzję, iż w przypadku, gdy Grupa osiągnie liczbę co najmniej 120 osób (przystąpienie do Grupy następuje po podpisaniu Umowy, Oświadczenia o przystąpieniu do Grupy oraz wpłacie kwot wynikających z Umowy) poprowadzi dodatkowo sprawę przeciwko członkom Zarządu spółki Finroyal – bez konieczności dokonywania jakichkolwiek wpłat dodatkowych poza tymi, które wiążą się z przystąpieniem do pierwszej Grupy…

Więcej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż zebrała się już Grupa osób w liczbie uprawniającej do zbiorowego dochodzenia roszczeń przeciwko spółce Finroyal. Jednak wobec faktu, iż wielu z Państwa wciąż zainteresowanych jest przystąpieniem do Grupy, Kancelaria podjęła decyzję o wydłużeniu czasu składania oświadczeń. Wychodząc naprzeciw Państwa licznym zapytaniom, informujemy, że możliwość dołączenia do Grupy przeciwko Finroyal istnieć będzie do 10 października 2012 roku. Osoby zainteresowane grupowym dochodzeniem roszczeń od spółki Finroyal prosimy o przesłanie listem poleconym na adres Kancelarii następujących dokumentów:…

Więcej

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy po dokonaniu szczegółowej analizy prawnej stwierdziła, że klienci poszkodowani przez Finroyal będą mogli dochodzić przysługujących im roszczeń w postępowaniu grupowym w Polsce. Będzie to możliwe pomimo tego, że siedziba spółki Finroyal znajduje się w Wielkiej Brytanii. Są już dziesiątki klientów gotowych przystąpić do pozwu zbiorowego przeciwko Finroyal, kolejnej po Amber Gold instytucji parabankowej mającej na swoim koncie rzesze oszukanych osób. W opinii Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy poszkodowani przez spółkę Finroyal są w podobnej sytuacji jak…

Więcej